Annons:
Läst 120 ggr
ClaesL
2023-02-23, 14:16

Minnesmärke över Pyttebanan

Förhandsgranskning av bild 1 av 4
Förhandsgranskning av bild 2 av 4
Förhandsgranskning av bild 3 av 4
Förhandsgranskning av bild 4 av 4

Jag har idag skickat in ett "Ängelholmsförslag" till kommunen. För att ett förslag ska tas vidare till fortsatt handläggning krävs att minst 50 kommuninvånare stödjer förslaget. Om ni - liksom jag - tycker att det är ett bra förslag får ni gärna "rösta" på det när det i sinom tid dyker upp på kommunens hemsida.

Johan "Tordmulen" får också gärna sprida detta hos Lokalhistoriska föreningen!

Mitt förslag:

**MINNESMÄRKE ÖVER "PYTTEBANAN"

Förslag:

Att den kanske enda i Ängelholm kvarvarande rälsen från järnvägen Ängelholm-Klippan (”Pyttebanan”) friläggs från växtlighet på en sträcka av ca 25-100 meter. Mellan skenorna fylls det upp med ett tunt lager makadam. En enkel skylt med en kortfattad beskrivning av banans historia sätts upp i anslutning till rälsen. Eventuellt kan en enkel grusad cykelstig förbi anläggas.**

På fastigheten Ängelholm Ängelholm 3:28, väster om gamla Tudorområdet och i närheten av Varuförmedlingens lokaler, finns rester av den gamla järnvägsrälsen kvar. Såvitt jag vet är det det enda som återstår av banan, åtminstone inom stadens hank och stör. Jag tror att knappt någon känner till att rälsen finns kvar här. Det vore därför trevligt att få till ett kulturhistoriskt minnesmärke, särskilt som det finns risk att övriga minnesmärken över banan går till spillo när en eventuell ny trafikled ska dras fram.

Området där man bitvis kan se detta spår är ca 100 meter långt och bara några meter brett. Växtlighet har till stora delar lagt sig som ett tunt täcke över spåren. Som jag förstår det är området avsatt som parkmark, men ingen torde någonsin kunna uppskatta den lågväxta slyskog som helt tagit över inom det område där rälsen ligger.

Som av en händelse finns Resurscentrums lokaler endast ca 50 meter från området. Kanske kan röjningsarbetet göras av personalen? Själva underhållet av anläggningen inskränker sig till enbart ogräsbekämpning. Rälsen behöver inget underhåll, och om skylten tillverkas i metall bör den klara sig utan skötsel även den. Kanske Järnvägens Museum kan involveras i projektet?

Rälsområdet kan idag skönjas från den asfalterade industrigatan vid Varuförmedlingen om man tittar genom stängslet. För att få full effekt kan man anlägga en enkel cykelstig i parken förbi platsen. Den stigen kan vara ett trevligt alternativ för boende på Scanområdet att ta sig till stranden i Havsbaden och Råbocka. Bebyggelsen kommer ju också att öka ytterligare i detta område. Parkområdets tillgänglighet skulle vinna på en ny enkel cykelled.

Om parken är tänkt att tas i anspråk för en väg mot bl a det tilltänkta nya Stadshuset bör en eventuell gång-/cykelbana läggas så att den passerar nära rälsanläggningen.

  • Redigerat 2023-02-23, 14:23 av ClaesL
Annons:
Upp till toppen
Annons: